MENU

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Ubytovaní klienti se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem penzionu Sinfonietta a Sonáta. Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.
Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád je uveřejněn na internetových stránkách, a také je vyvěšen na nástěnce hotelu.
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") TOKO AGRI a.s., Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4 - Nusle, IČ: 28888901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15257, upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností TOKO AGRI a.s., a fyzickou osobou, která pobyt objednává (dále jen "klient").
 

Článek I. - Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronájmu hotelových pokojů pro ubytování a jiných služeb hotelu jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.
 

Článek II. - Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a hotelem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany hotelu. Hotel se zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen "pobyt") a klientovi vzniká závazek zaplatit hotelu smluvenou cenu.
 

Článek III. – Objednávka pobytu, cena a platba

3.1 Objednávka pobytu
 • telefonicky: +724 638 200/201
 • e-mailem: info@tkjanacek.cz
 • písemně: Penzion Sonáta a Sinfonietta, Solné 589, 763 26 Luhačovice
 • prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách: www.tkjanacek.cz
3.2 Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny hotelu na základě stanoveného ceníku hotelu.
Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v aktuálně platném katalogu, cenících, nabídkových listech nebo na www.tkjanacek.cz.
Změna služeb a cen v katalogu uvedených je vyhrazena.
 
3.3 Úhradu klientem objednaných a hotelem potvrzených služeb provádí klient formou zálohové platby a doplatku.
Úhradu objednaných služeb provádí klient předem nejpozději 1 měsíc před nástupem na pobyt.
Služby považujeme za uhrazené dnem připsání platby na účet hotelu.
 
Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:
 1. u pobytů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % předem stanovené ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt. Při porušení tohoto závazku má hotel právo od smlouvy odstoupit.
  Záloha ve výši 50% se netýká akčních pobytů, kde mohou být platební podmínky upraveny jinak.
  V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% předem stanovené ceny již při vzniku smluvního vztahu.
  Je-li pobyt objednán ve lhůtě kratší než 3 dny před nástupem na pobyt, může klient provést úhradu objednaných služeb na místě v den nástupu na pobyt.
 2. pro vystavení dárkového poukazu je podmínkou zaplacení 100% ceny dárkového poukazu. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí po dobu trvání uvedenou na poukaze (max. 1 rok). V případě nevyčerpání hodnoty dárkového poukazu hotel zbývající částku dárkového poukazu v penězích nevyplácí.
 
Způsoby platby
 • platba převodem či složením hotovosti v Kč na účet číslo: 4200211206/6800 u Sberbank CZ a.s. Zlín (IBAN: CZ96 6800 0000 0042 0021 1206, SWIFT: VBOECZ2X)
 • platba poštovní poukázkou typu A
 • platba v hotovosti
 • platba platební kartou (Visa, Maestro, Euro Card, Master Card)
 • Pobyt klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jinou organizací. V tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a pobyt je na základě objednávky fakturován objednateli.
V případě, že klient zkrátí dojednanou délku pobytu v hotelu, hotel má právo vyúčtovat klientovi plnou výši dojednané ceny za celou délku objednaného pobytu.
 

Článek IV. - Základní práva a povinnosti zákazníka

4.1 Práva zákazníka:
 1. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
 2. právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách
 3. právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI
 4. právo na reklamaci vad
 
4.2 Povinnosti zákazníka:
 1. poskytnout hotelu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů
 2. bez zbytečného odkladu sdělovat hotelu své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
 3. převzít od hotelu doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení
 4. v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy hotelu oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek
 

Článek V. – Základní povinnosti hotelu

 1. poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu
 2. zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 3. v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky
 

Článek VI. - Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno hotelu. V tomto případě má hotel právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).
 
Stornovací poplatky
 • 30-21 dní před nástupem - 20%
 • 20-10 dní před nástupem - 30%
 • 9-3 dny před nástupem - 60%
 • 2 dny před nástupem nebo nenastoupíte-li vůbec - 100 %
V případě storna jedné ze dvou osob v potvrzené objednávce pobytu ubytování ve 2lůžkovém pokoji, je klient povinen doplatit příplatek za neobsazené lůžko ve výši ceny ubytování druhé osoby ve 2lůžkovém pokoji.
 

Článek VII. - Využití osobních údajů

Od našich hostů a návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje, které zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. 
 

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2021 a ruší všechny předchozí platné podmínky.
Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.
 

 

2021-09-01

Akční nabídky

Rezervujte zde a ušetřete!

Příjezd
Odjezd
Počet dospělých
Počet dětí